1. آموزش کشتی wrestling teaching (amozeshkoshti2020)

    بارها گفتیم فنی که گمنام هست و کسی زیاد ندیده رو خیلی راحت میشه اجرا کرد و حریف نمیدونه باید چه واکنشی نشون بده ولی وقتی اون فن رو همه دیدن و شناختن دیگه اجراش خیلی سختر میشه اپلیکیشن آموزش کشتی دوبنده بزرگترین اپلیکیش . . .

  2. Ben Brown (benbrownhair)

    For any education enquires domestic or international email us at benbrownhair @gmail . com————————————————————————— Online education , step by step cutting tutorials . https://www . bbeducationuk . co . uk/online-education/ Subscribe to our YouTube Channel http://www . youtube . com/c/BbeducationUK Facebook https://www . facebook . com/Bbeducationderby/ ____________ . . .