1. ఓ నా దేవుడా.. అంటూ కాళ్లు పట్టుకున్న ఫ్యాన్, పడిపోయిన పవన్ కల్యాణ్ - video dailymotion

    అభిమాన నటుడు తమ ముందే నిలిస్తే ఇక వారి ఆనందానికి అవధులుండవు . ఐతే ఆ అభిమానం కాస్తా అత్యుత్సాహంగా మారిపోతేనే అసలు ప్రమాదం . విజయనగరంలో పవన్ కల్యాణ్ వేద . . .


    • 2019-09-20 09:35