Early Intervention for children with autism _ saigonchildren project

What should we do to support children with autism? In Vietnam , and all over the world? By giving them the right care and most important: 'EARLY INTERVENTION " , then it will be easier for their life... In Vietnam , #saigonchildren is among the best organizations to give advance tranings to teachers and parents of children with autism to support them in helping their kids to integrate well into the community. #SpecialNeedsEducationProgramme #SNEP #saigonchildren #charity #autism Full link: https://www.youtube.com/watch?v=3MdSFF5kosc&feature=youtu.be --- Chương trình giáo dục đặc biệt (SNEP) khởi đầu bằng những khoản tài trợ nhỏ cho các dự án nhỏ , chủ yếu về cơ sở vật chất cơ bản như máy tính , giá sách , máy nước nóng , vv của các t