Overkill's The Walking Dead - [{GER}] Beta // Lasst das schlachten beginnen