Shafa Ullah Khan Rokhri Saday Peyar Pitchay Ai Han

SHAFA ULLAH KHAN ROKHRI SADAY PEYAR PITCHAY AI HAN