Street Fighter V - The Weekly Dojo #39 (brackets: https://bit.ly/2OklbyQ)