Touhou - Genius of Sappheiros by RezZzonanS. Pt. 26, it's recruiting! (Satori)