کابوسی به نام ابولا

شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تنها در عرض هفت ماه به اندازه چهل سال تاریخ این بیماری، قربانی گرفته است.تعداد مبتلایان بدون وقفه افزایش می یابد و دامنه این بیماری می تواند به هر جای دنیا کشیده شود. به گواه گزارشات سازمان جهانی بهداشت، خطر جدیست.ابولا برای نخستین بار در سال 1976 در زئیر که امروزه جمهوری دمکراتیک کنگو نامیده می شود، رو