عجیب ترین داستانی که در این چند سال شنیده بودم, آموزنده