[MBAC] Kahoko(Nanaya Shiki) vs Emuk(Nanaya Shiki) (1)