Yeshivat Hakotel

Uzi Hill's aliya arrival at yeshiva !